zamest

 

Najväčšou výzvou pre súčasné spoločnosti je neustále zvyšovanie efektívnosti svojej práce. Tento cieľ je možné dosahovať v prípade, že je splnená základná podmienka, a tou je mať kvalitných zamestnancov, ktorí sú spokojní a motivovaní k čo najlepšiemu pracovnému výkonu. Túto nie ľahkú úlohu splníme, ak spoznáme čo najviac faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov. Najjednoduchšia cesta, ako sa k nim dostať, je realizácia prieskumu spokojnosti zamestnancov.

„Jeden spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.” Henry Ford

Proces

Tak, ako je každá spoločnosť jedinečná svojím cieľom, vedením a postavením na trhu, tak sa aj jej zamestnanci vzájomne líšia. Majú iné hodnoty, ciele či očakávania. Nie je možné globálne určiť oblasť, ktorá je zodpovedná za motiváciu zamestnancov. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je ňou plat či finančné odmeny, no mnohé prieskumy túto teóriu vyvrátili alebo potvrdili len čiastočne. Okrem rôznych faktorov, ktoré túto oblasť ovplyvňujú, výsledky prieskumov ukazujú, že finančná odmena, ako motivácia, funguje najmä u zamestnancov, ktorí manuálne pracujú a ich pracovná náplň je monotónna a meria sa kvantitatívne. Pri kreatívnej práci dokázali prieskumy opak – finančne nadhodnotená práca vo všeobecnosti znižuje kreatívne výstupy týchto zamestnancov. Sú to však len zovšeobecnenia, ktoré nemusia platiť práve pre vašu spoločnosť a zamestnancov.

6

Motivácia

Základom zefektívnenia práce celej spoločnosti je dosiahnuť u každého zamestnanca vnútornú motiváciu. To znamená, identifikovať, čo zamestnancovi chýba k jeho vlastnej spokojnosti v pracovnom prostredí. Práve preto sú prieskumy spokojnosti zamestnancov šité na mieru danej spoločnosti, ktorá realizáciu prieskumu zadáva.

Najvhodnejší čas na realizáciu prieskumu nie je určený. Vhodné je začať na ňom pracovať hneď, ako vám to napadne. Mal by byť realizovaný aj vtedy, keď sa v spoločnosti udiali zmeny. Zmena vedenia spoločnosti, vedúcich pracovníkov, zavedená zmena vo výrobnom procese, zavádzanie nových pracovných pozícií či ich zlučovanie. Veľmi dôležitým kritériom pre zisťovanie postojov zamestnancov je pravidelné opakovanie prieskumu. Umožňuje zisťovať zlepšenie či úpadok celkovej atmosféry v spoločnosti, ale aj jej jednotlivých úsekov a oblastí.

Externý pohľad

Všimli ste si, že prieskumy spokojnosti zamestnancov nebývajú organizované spoločnosťou, ktorej sa to týka? Má to svoj dôvod. Aj ak by sme zobrali do úvahy, že spoločnosť by zamestnávala ľudí, ktorí by si na prípravu a samotnú realizáciu prieskumu vyhradili čas (1000 zamestnancov = 3 – 5 mesiacov) a dokázali ho pripraviť tak, aby bol plnohodnotný, naplnili by sa tým obavy mnohých zamestnancov. A to, či bude tento prieskum skutočne anonymný. Prieskum spokojnosti zamestnancov je citlivá záležitosť a je mu venovaného toľko času, že by bola škoda spochybniť výsledky na základe nedôvery voči organizátorom. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je realizácia prieskumu objednávaná od externých spoločností. Respondenti majú jednoznačne väčšiu dôveru voči externej spoločnosti, keďže vedia, že táto spoločnosť nemá dôvod venovať sa identifikácii a pátraniu po autoroch jednotlivých dotazníkov, čo podľa môjho názoru ani nie je možné so 100% istotou.

 

Výsledok

Výstupy prieskumu spokojnosti zamestnancov musí brať vedenie spoločnosti vážne a v čo najkratšej dobe sa venovať náprave problémových oblastí. Ak zamestnanci nebudú pociťovať snahu vedenia o zmeny a napredovanie na základe výsledkov, je možné, že prieskum, bude mať opačný efekt, než úmysel, s akým bol realizovaný. Naopak, identifikácia toho, čo zamestnancov motivuje k dosahovaniu vysokých výkonov, bude mať za následok lepšie rozhodovanie, plánovanie, rozumnejšie investície. Už samotný zamestnanecký prieskum je prejavom záujmu spoločnosti o svojich zamestnancov.

V rámci služieb, zameraných na internú komunikáciu v našej agentúre Essence communications, sa s prieskumami stretávame pravidelne. Je to pre nás dôležitá štartovacia pozícia pri plánovaní interných aktivít, kampaní či vzdelávania zamestnancov. Prieskumy realizujeme za plnej podpory vedenia spoločností, ktoré majú záujem dozvedieť sa o potrebách či postojoch svojich zamestnancov v rôznych témach ich pracovného nasadenia. Až na základe vyhodnotenia výstupov prieskumu vieme presne zacieliť akúkoľvek ďalšiu aktivitu či komunikáciu vo vnútri spoločnosti – či už smerom zhora nadol, ako aj zdola nahor.