vzdelavanie 1

Človek sa celý život učí. Ako malí sme sa učili chodiť, rozprávať, čítať a písať, postupne sme v škole prešli odborným vzdelaním, no tým by vzdelávací proces jedinca nemal nikdy skončiť. Svet okolo nás sa stále mení, vyvíja a nikto, kto nechce zaspať na vavrínoch, by nemal odmietať ďalšie vzdelávanie. Vzdelávanie zamestnancov má dvojnásobne pozitívny efekt. Prispieva k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti ako aj k zvýšeniu vnútornej motivácie u zamestnancov.

Prvý krok

Zamestnanec je pre firmu jeden z najdôležitejších zdrojov, ktoré má. Teda, hlavne dobrý zamestnanec. Keď má firma dobrých a spokojných zamestnancov, má v podstate obrovskú výhodu oproti iným firmám. Ak má firma progresívne, inovatívne nápady, ale nemá dostatočné množstvo zanietených a šikovných zamestnancov, ktorí by ich vedeli naplniť, nemôže sa posunúť dopredu.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov prispieva k prehlbovaniu ich profesijných znalostí, schopností a zručností samotného zamestnanca, jeho vývinu a napredovaniu, a tým aj k rastu celej firmy. Investícia do vzdelania je tá najlepšia investícia na svete. Ako človek rastie osobnostne, sleduje aktuálne trendy a smerovanie, odvíja sa to aj na jeho pracovných výstupoch, efektivite práce, motivácií a výsledkoch. Preto je aj pre firmu dôležité investovať do rozvoja ľudských zdrojov, investuje tak vlastne do seba a svojho napredovania.

Návratná investícia

Vzdelávanie vo firmách nie je len odborne – profesijne zamerané, ale v čoraz väčšom meradle je vo firmách obľúbené neformálne vzdelávanie, v ktorom je skĺbené i utužovanie vzťahov v kolektívoch. Skĺbením týchto dvoch oblastí bývajú firemné teambuildingy, kedy je časť programu venovaná vzdelávaniu v istej oblasti a časť zlepšeniu vzťahov v kolektíve. Všetko to prebieha interaktívnou formou, kedy si zamestnanec ani neuvedomuje, že sa v rámci rôznych aktivít vlastne i vzdeláva.

Všetci to dobre poznáme… „Komunikácia je základ“, či „Nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie“. O komunikácii by sa toho dalo povedať veľa… Ale keď príde na lámanie chleba, komunikujeme ako ľudia z praveku. Ľudia rozprávajú, ale nepočúvajú alebo iní rozprávajú, bez toho, aby niečo konkrétne povedali. Vtedy druhá strana vypína, začnú vrieť emócie a nervozita a komunikácia sa zostruje. Zlá komunikácia prerastá do konfliktov a zhoršenia vzťahov medzi zamestnancami, alebo horšie, i vo vzťahu dodávateľ – klient.

Komunikácia

Pritom stačí tak málo, investovať trošku času a dovzdelávať sa v oblasti komunikácie. Komunikačné tréningy využívajú najčastejšie obchodníci, pracovníci prvého kontaktu v službách, ľudia, ktorí vystupujú pred väčším publikom, pracujú v médiách, politici, poslanci, riaditelia firiem či ľudia, pre ktorých komunikácia patrí do pracovnej náplne. O komunikácii existuje na internete množstvo zdrojov a článkov. Je to široká oblasť, no kým by si ju mal nezainteresovaný človek prebádať sám, stratil by veľmi veľa času. Preto je lepšie absolvovať školenie či tréning, kde sa navyše dozvie osvedčené recepty a tipy, ktoré v praxi naozaj fungujú. Pri intenzívnom tréningu už pracuje odborník s konkrétnym jedincom, jeho vlastnosťami a prebúdza jeho vlastný potenciál. Správnou komunikáciou sa dá predísť mnohým katastrofám vo vzťahoch, ale i v biznise.

Proces

V rámci portfólia služieb agentúry Essence communications poskytujeme služby na mieru šité spoločnostiam, ako aj individuálnym jedincom. Pri skupinových školeniach trénujeme vzájomnú interakciu zamestnancov rôznych oddelení, napr. pracovníkov výroby s ich kolegami z administratívy. Venujeme sa komplexne porozumeniu procesov v spoločnosti a následne nastavujeme komunikačné postupy tak, aby komunikácia plynula hladko, bez šumov či nedorozumení. Komplexne tiež zastrešujeme komunikáciu s externým prostredím. Zameriame sa na firemných reprezentantov, obchodných zástupcov či prvokontaktných pracovníkov v rámci klientskej starostlivosti a ich komunikáciu. Preverujeme si ich komunikačné schopnosti na „vlastnej koži“ v rámci mystery shoppingu či mystery calls, po ktorých ako spoločnosti, tak samotným zamestnancom, poskytneme vzácnu spätnú väzbu a až následne nastavujeme komunikáciu. Komunikačné tréningy majú v našej agentúre skupinový, ako aj individuálny charakter. Individuálne pripravujeme rečníkov či prezentujúcich na vystúpenia pred publikom či médiami. Kamerové tréningy a skúšky sú nevyhnutnou súčasťou takýchto tréningov.

Veríme, že ani vy nepodceňujete hodnotu správne cielenej a zmysluplne podávanej komunikácie. Preto vnímajte vzdelávanie, školenia či tréningy nie ako nutnosť, ale ako správnu investíciu do vašich zamestnancov a napokon tak aj do rozvoja vlastného biznisu.

Držíme palce a veríme, že vám vieme byť aj my našimi službami nápomocní.